ponedjeljak, 12. rujna 2011.

AGORA


AGORA (grč.= trg, skupština)
U ant. Grčkoj gradski trg, tržnica, mjesto na kojem se odvijao društveno-politički i trgovački život. Nalazi se obično u središtu grada, u primorskim gradovima blizu pristaništa. U starije je doba nepravilna oblika, okružena hramovima i javnim zgradama, kasnije kvadratna oblika i izgrađena kao arhitektonska cjelina, okružena trijemovima. Uzor je rimskom forumu.

Agora je i prvotan naziv za narodnu skupštinu, koja se kasnije zove eklezija (= ovu riječ preuzima kršćanstvo, prvotno za crkvu kao zajednicu vjernika, a u romanskim jezicima i za crkvenu zgradu: tal. chiesa, franc. eglise, starodalm. hesia, jesia, itd.)

Nema komentara: