petak, 16. rujna 2011.

DEAMBULATORIJ


DEAMBULATORIJ (deambulatorium, prema deambulare= ići u ophodu, šetati se)

Ophodni prolaz koji kruži oko svetišta ili apside, a služi za liturgijske procesije. Dijeli povišeni i ograđeni kor od apside i ima polukružan ili poligonalan oblik. Uz deambulatorij, često su radijalno nanizane apsidalne kapele. Najstariji je deambulatorij imala bazilika sv. Ivana Lateranskog u Rimu. Čest je u ranim bizantskim crkvama (san Lorenzo u Milanu, san Vitalle u Ravenni), kao i u romaničkim crkvama, a redovna je pojava u kasnogotičkim katedralama.

Nema komentara: