petak, 16. rujna 2011.

FIJALA

FIJALA (grč. fiale)

1. Kod Grka i Rimljana plitka, široka posudica, bez drška, a često i bez nožice. Služila je redovito kod libacija (žrtava ljevanica).

2. U gotičkoj arhitekturi veoma čest funkcionalno-dekorativni element, vitak i šiljast tornjić, kojim se završavaju zvonici, kontrafori, zabatni trokuti iznad portala i prozora i sl.

Fijala ima dva dijela: četverouglast ili osmerouglast prizmatičan trup, na koji se nastavlja izdanak u obliku izdužene piramide. Na vrhu piramide redovno se nalazi kameni ukras, tzv. križni cvijet, a na bridovima ukrasi u obliku savijenih listova, zvani rakovice ili puzavice.

Nema komentara: