petak, 16. rujna 2011.

DIENST

DIENST (njem.= služba)

Građevni element u gotičkoj konstrukciji. Pogodan termin u našem jeziku ne postoji (neki upotrebljavaju naziv služavnik). Dienst je tanak, obli polustup (presjek mu je četvrtina, polovina ili tri četvrtine kruga), jedan od sastavnih dijelova stupa, koji ima oblik svežnja (njem. Bündelpfeiler, franc. pilier fascicule). Produžujući se preko kapitela stupa, dienst je sljubljen uza zid i dopire do svoda gdje postaje savijeno rebro, koje ima funkciju nosača svoda.

Nema komentara: