ponedjeljak, 12. rujna 2011.

CIBORIJ


CIBORIJ (lat. ciborium= sud, posuda / grč. kiborion= kovani ćup, lupina graha)

1. U katoličkim crkvama nadgradnja (baldahin) nad oltarom, kad je on odmaknut od zida. Obično ima 4-6 stupova koji nose krov različita oblika. Javlja se u 4. st. u starokršćanskim bazilikama, zatim u romaničkim i gotičkim crkvama, te u baroku. Kod nas se ističu ciboriji iz crkve sv. Marte u Bijaćima iz 9.st. (MHAS-Split), sv. Stošije u Zadru, Sv. Tripuna u Kotoru, katedrale u Rabu, glavnog oltara trogirske katedrale (majstor Mavro, 14.st.).

2. Svetohranište na menzi oltara za čuvanje euharistije i obrednog posuđa (ciborium sacramentale; tabernakul)

3. Kalež s poklopcem za posvećene hostije (piksida; čestičnjak)

Nema komentara: