ponedjeljak, 12. rujna 2011.

CELA

CELA (lat. cella= sobica, ćelija)

Svetište u antičkom hramu. Unutrašnja prostorija bez prozora s kipom božanstva ili žrtvenikom, u koju ima pristup samo svećenik. Kod Grka se naziva naos (grč.= brod). Svjetlo je primala kroz ulaz koji ju je spajao s predvorjem (pronaos).

Nema komentara: