srijeda, 27. srpnja 2011.

Poladska kultura

POLADSKA KULTURA je kultura ranoga brončanog doba koje se razvija na prostoru Padske nizine; međutim ne na prostoru cijele Padske nizine nego na onom sjevernijem dijelu – prostor alpskih obronaka do rijeke Po – prostor istočne Lombardije, Veneta. Naziv za tu kulturu dolazi od jednog lokaliteta pokraj grada [Breše]. Karakteristična je po selima tipa palafita (vrlo mala, ali vrlo bojna naselja). Kultura je slabo poznata kao i ostale prapovijesne kulture Italije. Ekonomija ove kulture je uobičajena za to područje s obzirom da je riječ o velikoj nizini – uzgoj žitarica, domaće stoke gdje prednjače goveda, svinje, koze, ovce…, lov i ribolov. Poladska kultura je evoluirala u ono što je poznato pod nazivom kultura terramara spuštajući se i šireći se prema cijeloj Padskoj nizini, pogotovo prema Emiliji. U kojoj mjeri je to bilo rezultata dolaska novih elemenata je pitanje, međutim sigurno je da strani elementi jesu u tome sudjelovali. Klasični izgled keramike su veliki loptasti bokali i zdjele s nogom. Kultura terramara je bliska ovoj kulturi osim što su se nositelji poladske kulture inhumirali, dok se nositelji kulture terramara spaljuju. To je ozbiljan element za tvrdnju da je ovu kulturu koja je bila lokalnog, autohtonog karaktera preslojio jedan novi po svoj prilici indoeuropski element.

Pogledaj: Prapovijesne kulture Italije

Nema komentara: