petak, 29. srpnja 2011.

Cloaca maxima

Cloaca maxima je jedan od najstarijih kanalizacijskih sustava na svijetu. Izgrađena je u Rimu kako bi služila odvodnji otpadnih voda, onda najvećeg grada na svijetu. Pored toga, služila je i kao ogromni drenažni kanal. Otpadne vode su se odvodile u Tiber. Izgradnja Cloace se smiješta u najstarije početke Rima, u arhajski period, za vrijeme rimskog kralja Tarquinija Priska u 6. st. pr. Kr. Njena izgradnja tekla je paralelno s uređenjem i melioracijom Foruma Romanuma.

Livije piše da je cloaca bila iskopana ispod grada ali je vjerojatnije da je u početku to bio potočić koji je tekao kroz močvarnu dolinu, stvoren od pritoka sa Viminala, Eskvilina i Kvirinala, od Argiletuma do Tibera. U kasnom 6.st.pr.Kr. Tarkvinije Oholi usmjerio ga je zidovima i tako isušio prostor na kojem je kasnije izgrađen Forum (Forum Romanum). To je napravio uz pomoć etrušćanskih arhitekata i polurobovskih siromašnih građana Rima. Odvod je natkrovljen 184.g.pr.Kr. za vrijeme konzulovanja Katona starijeg. Neki djelovi cloace zaista su i bili ispod zemlje.
Rimska je kanalizacija ustvari bila precjenjena pošto je služila samo za javne wc-e, terme i ostale javne zgrade, a privatne kuće, čak i one najbogatije služile su se septičkim jamama.
U užem smislu cloaca je počinjala u blizini sjeverozapadnog ugla Augustova foruma. Od njega pa do ulice Aleksandrina bila je sagrađena od peperina (??), sa volutama, popločena blokovima lave što je karakteristično za stil republikanskog doba. Od ulice Aleksandrina pa do foruma krov je, u doba carstva, obnovljen ciglom. Na tom je djelu kanal visok 4,2, a širok 3,2 m.
-za vrijeme carstva cloaca je dobro održavana. 33.g.pr.Kr. Agrippa je proveo inspekciju, a pronađeni su i tragovi raznih stilova i meterijala iz raznih vremenskih razdoblja što ukazuje na to da je redovito obnavljana. U novije vrijeme povezana je sa modernom kanalizacijom

Da je Cloaca doista izgrađena krajem 6. st. pr. Kr. pokazuje izgled svoda (neki dijelovi su do danas ostali sačuvani gotovo u izvornom obliku, drugdje je dobrim dijelom prepravljena, obnovljena). Nad otvorom Cloace na Forumu Romanumu nalazilo se svetište Venere Cloacine. Svih jedanajst akvadukta koji su Rim opskrbljivali pitkom vodom bilo je na kraju kanalizirano na Cloacu maximu, povećavajući na taj način njenu protočnost i sprečavajući moguća zaštopavanja. Cloaca je bila dobro održavana tijekom cijelog rimskog razdoblja, te je i danas u funkciji.

Pogledaj:
Etrušćanske grobnice
Prapovijesne kulture Italije

Nema komentara: