četvrtak, 18. kolovoza 2011.

Sadukeji

Sadukeji - tradicionalistički orijentisana vjerska aristokracija. Imali su moć i vlast. Da bi opravdali svoj dobrostojeći položaj propovjedali su : "bog dobrog čoveka za života nagradjuje, a grešnoga za života stiže kazna". Smatrali su da židovstvo trebaju širiti rabini odnosno školovani tumači Biblije i Talmuda koji bi zamenili svećenike. Na hebrejskom riječ rabin znači "moj učitelj". To je bio začetak rabinskog židovstva čiji je cilj bio obnova vjerskog života bez hrama.

Vremenom fariseji sve više jačaju, kako vjerski, tako i politički i postaju ozbiljni suparnici sadukejima. Taj sukob je omogućio uzdizanje kršćanstva. Smatra se da je Isus bio prvo farisejac, da bi se tek posle odvojio i ustanovio novo učenje. Fariseji su zatražili pomoć od Rimljana, pa je 63. god. pr. Kr. Judeja postala provincija Rimskog carstva.

Nema komentara: