petak, 12. kolovoza 2011.

ius provocationis ad populum

ius provocationis ad populum – pravo priziva na narod; sastavnica rimskog građanskog prava

Pravo svakog građanina da se pozove na narod ako mu postupak nekog magistrata ugrožava život ili imovinu pa da time tu mjeru stavi van snage – Lex Valeria.

Rimski vojnik osuđen na smrt imao je pravo priziva na narodnu skupštinu («provocatio ad populum»). Saveznički se vojnici nisu mogli koristiti tim zakonom; to je i bio jedan od razloga zbog kojih je došlo do izbijanja Savezničkog rata (91- 88.)

Nema komentara: