petak, 12. kolovoza 2011.

komiciji

komiciji – narodne skupštine u Rimu

Dijele se na centurijatske, kurijatske i tributske komicije.

Centurijatske komicije (comitia centuriata) – skupštine čitavog naroda podijeljenog na 193 centurije. Na njima su se birali viši magistrati (konzuli, pretori, cenzori), donosili zakoni (kasnije u tributskim komicijama) i sudilo u kriminalnim parnicama.

Kurijatske komicije (comitia curiata) – skupštine rimskih patricija svrstanih u 30 kurija, najstarije po osnutku, gotovo beznačajne u doba republike (pravo podjeljivanja imperija magistratima i sl.)

Tributske komicije (comitia tributa) – skupštine čitavog naroda podijeljenog na tribuse, birale su niže i izvanredne magistrate i donosile zakone.

Postojale su i komicije koje su sazivali pojedini magistrati u poslovima svog djelokruga (comitia consulata, comitia pretoria).

U carsko doba tim je komicijama najprije oduzeta sudska, a zatim i zakonodavna vlast. Jedino im je ostalo formalno pravo da potvrđuju činovnike koje je senat izabrao.

Nema komentara: